Chất lượng đào tạo thực tế

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trung cấp năm học ...

STT

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGOÀI

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ/CÔNG NHẬN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG KĐCLGD

CÔNG NHẬN ĐẠT/KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

GIẤY CHỨNG NHẬN/CÔNG NHẬN

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp

Giá trị đến

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!