Bộ máy nhân sự hiện tại của Trung tâm Đảm bảo chất lượng và nhiệm vụ của từng thành viên.

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng năm 2008 của Hiệu trưởng về việc tách, đổi tên Phòng Quản lý dự án và Đảm bảo Chất lượng và thành lập Trung tâm Đảm bảo Chất lượng. Sau gần 8  năm hoạt động, cho đến nay Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã đạt được những kết quả nhất định.

Chuyên mục phụ