Ngày 6/6/2018, căn cứ Kế hoạch số 93/KH-ĐHNT-ĐBCL ngày 20/06/2017 về Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng cho cán bộ, viên chức của Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2017-2020;  Kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018, ngày 06/06/2018, Nhà trường tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của Cơ sở/Viện/Khoa/Bộ môn chuyên môn về công tác “Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT)”.

Thực hiện Chiến lược Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030 và Kế hoạch số 93/KH-ĐHNT-ĐBCL ngày 20/06/2017 về đào tạo , bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng cho cán bộ, viên chức của Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) giai đoạn 2017-2020;

Sáng ngày 30/3/2018, thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị thường niên về công tác đảm bảo chất lượng. Chủ đề hội nghị năm nay là "Nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương".

Các bài khác...