Kế hoạch năm học

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-ĐHNT-ĐBCL ngày 04/04/2017, Ban Điều hành rà soát, tự đánh giá chương trình đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hướng dẫn triển khai rà soát, tự đánh giá chương trình đào tạo như sau:

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm và tải phụ lục tại đây.