Kế hoạch năm học

Để tổng kết công tác Đảm bảo Chất lượng tại trường Đại học Ngoại thương trong năm học vừa qua và để triển khai các công việc ĐBCL tại trường trong năm học mới, TTĐBCL sẽ tổ chức cuộc họp Nhóm công tác Đảm bảo Chất lượng mở rộng lần thứ 3.

Kính gửi: - Trưởng đơn vị;

              - Thành viên nhóm Công tác Đảm bảo Chất lượng.

Để tổng kết công tác Đảm bảo Chất lượng tại trường Đại học Ngoại thương trong năm học vừa qua và để triển khai các công việc ĐBCL tại trường trong năm học mới, TTĐBCL sẽ tổ chức cuộc họp Nhóm công tác Đảm bảo Chất lượng mở rộng lần thứ 3. Cụ thể như sau:


Thời gian: Ngày 14/04/2011 (Thứ 5)

Địa điểm dự kiến: Phòng hội thảo quốc tế Liên Việt tầng 10 nhà A

Thành phần tham dự:

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Trưởng/ phó các đơn vị (mời dự);

- Các thành viên nhóm Công tác Đảm bảo Chất lượng.

Nội dung chính của cuộc họp:

- Tổng kết các công việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại trường trong thời gian qua:

+ Sơ kết hoạt động thu thập thông tin phản hồi;

+ Sơ kết hoạt động thu thập minh chứng tại các đơn vị phòng ban sau 2 năm triển khai thực hiện;

+ Tổng kết công tác ban hành rà soát chuẩn đầu ra;

+ Cập nhật, hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn công tác Đảm bảo Chất lượng tại trường Đại học Ngoại thương;

+ Sơ kết công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại trường Đại học Ngoại thương;

- Giới thiệu kế hoạch triển khai công tác ĐBCL tại trường năm học 2011-2012.

- Triển khai các công việc đảm bảo chất lượng trong thời gian tới (từ tháng 04/2011 đến tháng 12/2011).

- Thảo luận.

Để chuẩn bị cho cuộc họp, TTĐBCL gửi kèm theo đây là những báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác Đảm bảo Chất lượng năm học 2010-2011;

- Báo cáo hoạt động thu thập minh chứng giai đoạn 2008-2010;

- Báo cáo quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 tại phòng TCHC;

- Bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành.

TTĐBCL đề nghị các đơn vị đọc và cho ý kiến đóng góp về một số vấn đề chính sau đây:

- Cho ý kiến về việc thực hiện các công tác ĐBCL trong thời gian qua;

- Cho ý kiến về việc thu thập minh chứng tại các đơn vị phòng ban;

- Cho ý kiến về việc trỉển khai áp dụng ISO trong toàn trường.

Ý kiến đóng góp xin gửi về TTĐBL bằng bản cứng và bản mềm trước ngày 13/04/2011 theo mẫu gửi kèm theo.

Phiếu đóng góp ý kiến - Mẫu

Nội dung chỉnh sửa chuẩn đầu ra năm học 2011-2012 - Mẫu

Trân trọng cảm ơn.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd