Kế hoạch năm học


Để tổng kết công tác Đảm bảo Chất lượng tại trường ĐHNT trong năm học vừa qua và triển khai các công việc ĐBCL tại trường trong năm học mới, TTĐBCL sẽ tổ chức cuộc họp Nhóm công tác Đảm bảo Chất lượng mở rộng lần 2 cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 24 tháng 09 năm 2009, tài liệu gửi cho các thành viên vào ngày 15 tháng 09 năm 2009.

2. Địa điểm dự kiến: Phòng D202.

3. Thành phần tham dự:

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Trưởng/ phó các đơn vị (mời dự);

- Các thành viên của Nhóm công tác Đảm bảo chất lượng.

4. Nội dung chính của cuộc họp

- Tổng kết các công việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại trường trong thời gian qua;

- Giới thiệu Kế hoạch triển khai công tác ĐBCL tại trường ĐHNT năm 2009 – 2010;

- Triển khai các công việc đảm bảo chất lượng trong thời gian tới (09 – 10/2009):

   + Tổ chức hội thảo về công tác ĐBCL và chuẩn đầu ra;

   + Triển khai công việc xây dựng chuẩn đầu ra;

   + Hoàn thiện quy trình;

   + Xây dựng hệ thống CSDL, thu thập minh chứng và kiểm soát quá trình cải tiến chất lượng, sơ đồ xây dựng cơ sở dữ liệu;

   + Xây dựng Sổ tay hướng dẫn công tác ĐBCL tại trường ĐHNT;
- Thảo luận.

5. Trọng tâm các vấn đề cần thảo luận

Để cuộc họp có kết quả, Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các thành viên tham dự chuẩn bị trước và cho ý kiến đóng góp về một số vấn đề chính sau đây:

- Cho ý kiến về việc thực hiện các công việc ĐBCL trong thời gian qua (xem báo cáo tổng kết);

- Góp ý về kế hoạch tổ chức hội thảo: (Xem Dự thảo Kế hoạch Hội thảo “Công tác Đảm bảo Chất lượng và xây dựng chuẩn đầu ra trong các trường ĐH ở Việt Nam – kinh nghiệm đối với trường ĐHNT”):

   + Đề xuất ý kiến về chủ đề của hội thảo;

   + Đề xuất các vấn đề  thảo luận tại Hội thảo;

- Cho ý kiến về việc triển khai công tác xây dựng chuẩn đầu ra tại trường trong thời gian tới (xem Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra + tiến độ thực hiện và phân công nhiệm vụ);

 - Hoàn thiện quy trình (Xem dự thảo 60 quy trình):

    + Đóng góp cho dự thảo quy trình (nếu có);

    + Đề xuất việc thực hiện quy trình trong thời gian tới;

- Ý kiến về bản dự thảo Sổ tay Hướng dẫn công tác ĐBCL tại trường (xem Dự thảo Sổ tay hướng dẫn công tác ĐBCL tại trường ĐHNT).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!