Kế hoạch năm học

- Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

- Căn cứ Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học;

- Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

- Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

- Căn cứ Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Ngoại thương trong giai đoạn 2007-2020, tầm nhìn tới năm 2030;

Theo đề nghị của Ban xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng thành lập theo QĐ sốĐ-ĐHNT-QLDA&ĐBCL ngày 8/1/2008; 13/Q

Theo đề nghị của Bà Trưởng phòng QLDA &ĐBCL,

Quyết định:

Điều 1: Ban hành Quy định về cơ chế tự đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Ngoại thương.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông, Bà trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn, các đơn vị có liên quan và học viên, sinh viên trường Đại học Ngoại thương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!