Giáo dục đại học trên thế giới đã trải qua một quá trình phân hóa hàng dọc để đáp ứng các nhu cầu khác nhau về các loại kỹ năng của thị trường lao động bằng cách xây dựng những chương trình đào tạo với thời gian, cường độ và mục tiêu khác nhau để tiếp nhận những đối tượng sinh viên có những lọai năng lực rất khác nhau.

Trên nền tảng đổi mới quản lý, từ năm 2010 – 2012, GD ĐH đã thực sự có bước chuyển mạnh mẽ với những kết quả đáng khích lệ. Nhìn lại những gì đã đạt được, tìm ra những điểm còn hạn chế và xác định đường hướng đi tiếp giai đoạn 2013 – 2015 là việc làm thực sự cần thiết. 

"Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, điều tâm đắc nhất là chúng ta đã thay đổi về nhận thức và tư duy; đã chuyển từ quản lý phát triển dựa vào số lượng, bước đầu chú ý và hướng phấn đấu cho chất lượng, hiệu quả".

Ở Pháp, GDĐH được hiểu theo nghĩa phổ biến là nền giáo dục dành cho người học đã tốt nghiệp bậc PTTH. Với khái niệm đó, vì những lý do lịch sử, các cơ sở đào tạo tham gia vào lĩnh vực GDĐH tại Pháp khá đa dạng về loại hình và thuộc các đơn vị chủ quản khác nhau, dẫn đến một hệ thống phức tạp.

Các bài khác...