Kiểm tra đánh giá trong giáo dục có giá trị không chỉ cho người dạy, người học mà còn cả nhà quản lý. Đây là khâu cơ bản và then chốt để nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, hiện nay trong thực tiễn giáo dục, kiểm tra đánh giá chưa được giáo viên, học sinh sử dụng xứng tầm giá trị sư phạm của nó.

Công tác quản lý nhà nước đối với GDĐH đã có sự chuyển biến; công tác quản lý và tổ chức đào tạo của cơ sở GDĐH đã có những thay đổi tích cực từ nhận thức tới hành động. Tuy nhiên, việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về GDĐH còn bất cập và không thống nhất trong cả nước; việc thực hiện Điều lệ trường ĐH, Điều lệ trường CĐ còn chưa nghiêm túc...

Các bài khác...