Hiện nay việc tổ chức, quản lý đào tạo liên thông, liên kết tại một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) không đúng quy định và chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Để chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trường các trường:

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác đảm bảo chất lượng và việc ban hành chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành đào tạo, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng trường Đại học Ngoại Thương dự kiến sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng chuẩn đầu ra trong các trường đại học Việt Nam - Kinh nghiệm đối với Trường Đại học Ngoại thương” vào đầu tháng 11 năm 2009.

Khảo sát ý kiến sinh viên, cựu sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về môn học, về cơ sở vật chất và tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp là hoạt động thường xuyên, định kỳ nhằm không ngừng nâng cao, cải tiến chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Quyết định 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/06/2012 về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020”.

Các bài khác...