Trên nhiều diễn đàn, hội nghị liên quan đến đào tạo đại học, “cạnh tranh” là cụm từ chưa có quản lý nhà trường nào nói ra, nhưng ai cũng nghĩ đến điều đó. Thực tế cho thấy nhiều năm nay, ở loại hình dịch vụ đặc biệt này, tình trạng cạnh tranh người học diễn ra rất quyết liệt...

Ngày 4.11.2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định về đào tạo chất lượng cao (CLC) trình độ ĐH. Văn bản này quy định về đào tạo CLC trình độ ĐH bao gồm: tiêu chí xác định chương trình đào tạo CLC trình độ ĐH; điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký đào tạo, đình chỉ tuyển sinh và thu hồi quyết định phê duyệt đào tạo CLC trình độ ĐH.

Các bài khác...