Công tác thanh tra năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục ĐH và TCCN sẽ tập trung vào 2 nội dung: Công tác quản lý và tuyển sinh, đào tạo.

Với công tác quản lý sẽ thanh tra thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý giáo dục và thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các nhà trường đặc biệt trường đại học trong công cuộc đổi mới hiện nay nên quan tâm đến việc dạy tư duy cho học sinh, sinh viên. Việc dạy này có thể lồng ghép tích hợp với chương trình hiện hành mà trường đang có, cũng có thể xây dựng giáo trình tự chọn qua các khóa học về “Bản đồ tư duy”, “Sáng tạo học”.....

Các bài khác...