Ngày 4.11.2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định về đào tạo chất lượng cao (CLC) trình độ ĐH. Văn bản này quy định về đào tạo CLC trình độ ĐH bao gồm: tiêu chí xác định chương trình đào tạo CLC trình độ ĐH; điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký đào tạo, đình chỉ tuyển sinh và thu hồi quyết định phê duyệt đào tạo CLC trình độ ĐH.

Công tác thanh tra năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục ĐH và TCCN sẽ tập trung vào 2 nội dung: Công tác quản lý và tuyển sinh, đào tạo.

Với công tác quản lý sẽ thanh tra thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý giáo dục và thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các bài khác...