TIN TỨC & SỰ KIỆN

Chiều ngày 28/2 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) và Nghị quyết 02 của Đảng ủy Khối. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Bí thư Đảng ủy Bộ, chủ trì; với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; các thành viên Ban cán sự Đảng bộ Bộ GD&ĐT; cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển quán triệt Chiến lược phát triển GD 2010 – 2020 và Kết luận số 51 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng quán triệt chuyên đề 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ; trong đó tập trung vào quá trình xây dựng đề án phát triển khoa học công nghệ, những tồn tại hạn chế cơ bản cần khắc phục cũng như những ưu điểm nổi bật của khoa học – công nghệ nước nhà; từ đó làm căn cứ xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát triển trong thời gian tới, theo những mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI).

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Bí thư Đảng ủy Bộ quán triệt Chiến lược phát triển giáo dục 2010 – 2020 và Kết luận số 51-KL/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Kết luận 51). Nêu bật yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, làm rõ những khó khăn cần khắc phục trong quá trình xây dựng dự thảo đề án đã trình trước Hội nghị Trung ương 6, xác định các phương hướng cụ thể để tiếp tục hoàn thiện đề án theo lộ trình đã giao của Chính phủ; Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh song song với nhiệm vụ tiếp tục thảo luận, xây dựng và hoàn thiện đề án theo lộ trình, ngành GD&ĐT tiếp tục tập trung xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo giai đoạn 2011 – 2020; trong đó phải xác định được, xác định lại những yếu kém cơ bản cần khắc phục trong giáo dục – đào tạo, những ưu điểm nổi bật cần phát huy; căn cứ vào yêu cầu thực tế của đất nước, nhu cầu học tập của người dân để đề ra những định hướng cho chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo trong giai đoạn tới; đặc biệt phải phù hợp với những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo mà Chính phủ đang giao cho ngành tiếp tục thực hiện để trình Trung ương Đảng theo lộ trình.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng quán triệt chuyên đề 4 Nghị quyết Trung ương 6 tại Hội nghị

Giới thiệu khái quát về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận 51 do Đảng ủy Bộ GD&ĐT xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng đã nhấn mạnh về mục đích, yêu cầu của Chương trình hành động, các mục tiêu chủ yếu và đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy Bộ đã đặt ra trong dự thảo Chương trình hành động này; trong đó nêu rõ Chương trình là căn cứ để các tổ chức cơ sở Đảng, các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động theo chức năng nhiệm vụ của mình và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận 51, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ thực tiễn triển khai thực hiện Kết luận 51, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh Đề án, tham mưu trình Ban Cán sự và Trung ương về đường lối và các chính sách đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nhất Nguyên - Báo Giáo dục & Thời đại

Our website is protected by DMC Firewall!