GIỚI THIỆU

Mô tả bao quát các nhiệm vụ và hoạt động trong năm học của Trung tâm Đảm bảo chất lượng. 

1. Chức năng

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong toàn trường.

2. Nhiệm vụ

a. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng các hoạt động của Trường, kiểm định chất lượng và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định đó trong Trường;

b. Công tác khảo thí

        - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, tổ chức và quản lý các kỳ thi, bao gồm: thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, thi cấp chứng chỉ;

- Nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương pháp đánh giá học phần, thi tốt nghiệp;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Tổ chức các hoạt động khảo thí; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác khảo thí;

- Chủ trì và phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, các Viện, Khoa, bộ môn liên quan quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc ra đề thi, quản lý đề thi, in sao đề thi, đáp án, thang điểm các kỳ thi hết học phần, tốt nghiệp, cấp chứng chỉ theo quy định;

- Hướng dẫn, kiểm tra các Cơ sở quản lý và tổ chức thực hiện công tác khảo thí.

c. Công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng

- Triển khai xây dựng và phối hợp các đơn vị trong toàn trường thực hiện cơ chế tự đảm bảo chất lượng các hoạt động của đơn vị, của Trường;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát các đối tượng có liên quan về chất lượng Trường, chương trình đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên;

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Sau đại học, Viện, Khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo theo quy định;

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Sau đại học, Phòng Truyền thông và quan hệ đối ngoại và các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội đối với từng ngành/chuyên ngành đào tạo của Trường;

- Đầu mối tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng trường và chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học do Bộ GDĐT ban hành hoặc các tổ chức kiểm định có uy tín trong khu vực và trên thế giới;

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Sau đại học và đơn vị có liên quan triển khai xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo và đánh giá việc giảng dạy theo chuẩn đầu ra, theo đề cương chi tiết học phần;

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản trị thiết bị và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ 3 công khai theo quy định;

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện chức năng đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng của Trường;

- Nghiên cứu, phát triển, phổ biến, đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại;

- Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng và khảo thí nhằm nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng giáo dục của Trường;

d) Tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng của Trường;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn, kiểm tra, kiểm soát công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của các Cơ sở và đơn vị thuộc Trường

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd